Facebook, Twitter, Tumblr, Line, WeChat,
WhatsApp等社交工具适用的图案符号

___________§§§$$§§$§§_
 _W_______$$$$$§§§$$§§$§_
 _______($$$$$$$§§§$$§§$§§_(§§)_
 _E_____($$$$$$$$$$$$§§$$__$§§$)~
 ________(§§§$$$$§$$$$§§$$§§$§§$§§~
 ________((_($$§§$§§$§§§§§§§§§$$§§$
 _L______))_(§$$$$$$§§$$§§$§§$§§§§§~
 _________((_)_((§$$§$$§§$$§§$§§$§§§§((....
 _O_________))_)_§$$))_$$$§§§$$§§$§§$§§§§§
 ___________(__(_))_§$§§§§§$$§§$$§§$§§$§§§
 _V_____________(__$_$$§§§§§§$$§§$$§§$§§$§§
 _______________)_$_$§$§§§§§§$§§$$§§$§§§§__§
 _E________________)$__§§§§§§$§$$_§$$§§___§$§
 _______M_________(§___$§§§§§$§§$_§$$___§§§§§§
 _________________($§__$§$§§§$$$§§§_$__$§§§§§$§§
 _Y_____I__________§§§_§$$$$$§§§§§§§$§§_§$$§$$§§§§
 ___________________(§__§§§§§§§§§§$§§$$§§_§§$_§§§§§
 _O_____C___________(§_$$§§$§§§§§§§§$$§§$§_$§§§§§§
 ____________________§_$§§$§§§§§§§§$$§§_§§$§§§§§§
 _U_____H____________§__$$§§§§$§§§§§§$_§§$§§$§§§
 _____________________§_$$§§§§$§§§§§__$§§$§§$§§
 _______A_____________§_$$_§§§§§§$§§$$§§$§§§§
 _____________________§§§§_§§§§§$§§$$§§$§§§§
 _______E_____________§§§$$::::§§$$$§§$$§§$_§
 ___________________§§§§:§§§§§§__§§$§§$§_§§
 _______L_________§$$:§§§§§$$$§___§$§§$§§§§
 ______________§§:§§$§$$§§$$__$§§$§§§§§§
 ____________$$§:§§§$§$$$$$§§$$§§$§§$§_§§§
 __________$$§:§§$$$$$$§§$§§§§§§§$$___$§§
 _______$$$§::§$$$$$$§§$§§§§§§§§§______§§
 _____$$$§::§$$$$FL$§§§§§§§$§§$_________§
 ___$$$§::§§$$$$§§§§$$$§§§§
 _$$§::§§§$$§§$§§§§§§§§§
 $§§§$§§§§§$$§§§§§§§
 §§§§§§§$$§§$§§§§
 _§§§§§§§§$§§_§§$
 _§§§§§§§§§$§§$_§§§
 __§§§§$§§§$§$§§$_§§
 ___§§§§$§§§$§$§§$_§§
 _____$§§§§§§§§§§§$§_§§
 ______§§§$§§§§§§$§§$§_§
 _______$§§§§§§§$$§$$§§_§§
 ________§§§§$$§§$$§§$$§§_§
 _________§$§$$$§§§§§§$$§§$§§
 __________$$$$§§$_§§$§§$§§§§§§
 ___________§$§§$§§_§§§§§§§§§$$§§$§
 ____________§$§§$§§_§§§§§§§§_$$§§$
 _____________§$§§$§§_$§§§§§__§§$§
 _________________§$§§$______§§§§
 __________________§§§§§_§§__§§§§$
 __________________§§§$§§__$§§§§§§§
 ___________________§$§§$§____§$§§§§
 _____________________§§§$§§___§§$§§

你将会看到以下精彩内容 :
 • 独特的符号激发你在社交聊天上的创意想法,如:£ ∞ ✫ ★ ½ ☯ ✡ ☪
 • 最好的 ASCII 文字绘收藏集,拥有清晰的排序与分类
 • 让你的纯文字世界从此拥有生动的形状,简单即是最好。例如,如果你想在你的概览状态中表达你的快乐和微笑,只需用: ☺ 或  ت  或  ヅ ツ
亮点:
 1. 文字符号,颜文字,文字绘和emoji表情的世界,所有内容支持复制粘贴使用;
 2. 提供通过键盘、手机输入文字符号作为社交网站昵称、状态、评论回复的攻略,技巧和方法
最近新闻: 
  加载中...
如何使用我们的网站:
 1. 双击任意内容即可复制到剪贴板,然后粘贴到你自己的文档、聊天窗口……等地方。
 2. 善用 Ctrl+F 来搜索符号相应的关键字,举例,如果你想搜索十字架符号,那么你可以按下键盘上的 Ctrl+F 快捷键,输入「十字」或「十字架」,你就可以看到相关的内容了。
  我们承诺搜索可以覆盖大部分的内容,但某些特殊符号仍可能没有一个具体的文字描述。
各类符号 ♫: 是一个 Unicode 字集 (2600–26FF) 包含了代表不同类别的各种符号:星象,天文,国际象棋,骰子,意识形态符号,音乐符号,政治符号,回收,宗教符号,八卦符,预警信号和天气。
颜文字: 结合文字,特殊符号成为肢体语言,如: ᕙ( ^ₒ^ c)
文字绘:把纯文字变得个性化的强大工具。例如,左侧展示的大型文字图案:Michael Jackson。
Emoji表情:诞生自日本手机文化的崭新超酷表情符号,目前在iOS,Mac,Android,Window Phone,BlackBerry等平台都可用,在Facebook和微信等社交工具上广受欢迎。 

快速定位 热门符号
 • 热门符号
 • 图表、形状、自然、社会分类
 • 货币,记号,办公文档
 • 数字,字母,汉字
 • 竞赛,函数,秒表
 • 指数,电力,行星
 • 语言、注音、文字
 • 抽象、创意 、DIY

热门符号

 • ¿
 • ¡
 • ©
 • ®
 • Σ
 • °
 • ϟ
 • ¢
 • £
 • ½

图表、形状、自然、社会分类

脸孔

 • ت
 • Ü
 • ϡ

웃♥유

 • ۵

标点符号

 • ¿
 • ¡
 • ؟
 • ˉ
 • ˇ
 • ¨
 • `
 • ~
 • ·
 • -

十字架

音乐

 • °
 • ø

写作

宗教

政治

联络

剪刀

星形

货币,记号,办公文档

货币

 • £
 • Ұ
 • $
 • ¢
 • ¥
 • ฿
 • ¤
 • ރ

国际象棋

扑克牌

打勾

字母

手势

打叉

花朵

版权

 • ©
 • ®

天气

 • °
 • ϟ

指针&箭头

单位符号

 • °′

数字,字母,汉字

三角形

汉字

百分号

 • %

比较(数学)

数字

 • π
 • ½
 • ¾

求和&积分

 • Σ

罗马字

圆圈

月份、时间

数学序号

竞赛,函数,秒表

函数

引用

 • «
 • »

圆周

时间&计时

盒子

指数,电力,行星

边角

指数&电力

 • ¹
 • ²
 • ³
 • ᴿ

十二星座

行星

语言、注音、文字

注音符号

拼音符号

 • ā
 • á
 • ǎ
 • à
 • ō
 • ó
 • ǒ
 • ò
 • ê
 • ē
 • é
 • ě
 • è
 • ī
 • í
 • ǐ
 • ì
 • ū
 • ú
 • ǔ
 • ù
 • ǖ
 • ǘ
 • ǚ
 • ǜ
 • ü
 • ɑ
 • ń
 • ň
 • ɡ

日文平假名

日文片假名

希腊字母大写

 • Α
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η
 • Θ
 • Ι
 • Κ
 • Μ
 • Ν
 • Ξ
 • Ο
 • Ρ
 • Τ
 • Υ
 • Φ
 • Χ
 • Ψ
 • Ω

希腊字母小写

 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • ε
 • ζ
 • η
 • θ
 • ι
 • κ
 • λ
 • μ
 • ν
 • ξ
 • ο
 • π
 • ρ
 • σ
 • τ
 • υ
 • φ
 • χ
 • ψ
 • ω

俄文字母大写

 • А
 • Б
 • В
 • Г
 • Д
 • Е
 • Ё
 • Ж
 • З
 • И
 • Й
 • К
 • Л
 • М
 • Н
 • О
 • П
 • Р
 • С
 • Т
 • У
 • Ф
 • Х
 • Ц
 • Ч
 • Ш
 • Щ
 • Ъ
 • Ы
 • Ь
 • Э
 • Ю
 • Я

俄文字母小写

 • а
 • б
 • в
 • г
 • д
 • е
 • ё
 • ж
 • з
 • и
 • й
 • к
 • л
 • м
 • н
 • о
 • п
 • р
 • с
 • т
 • у
 • ф
 • х
 • ц
 • ч
 • ш
 • щ
 • ъ
 • ы
 • ь
 • э
 • ю
 • я

藏文字符

 • ༿
 • གྷ
 • ཌྷ
 • དྷ
 • བྷ
 • ཛྷ
 • ཀྵ
 • ཿ
 • ྿

阿拉伯文字符

 • ش
 • ض
 • ص
 • س
 • ز
 • ر
 • ذ
 • د
 • خ
 • ح
 • ج
 • ث
 • ت
 • ب
 • ا
 • ء
 • ي
 • و
 • ه
 • ن
 • م
 • ل
 • ك
 • ق
 • ف
 • غ
 • ع
 • ظ
 • ط
 • ى
 • ئ
 • ؤة
 • إ
 • أ
 • آ
 • ؟
 • ؛
 • ،
 • ـ
 • ٠
 • ١
 • ٢
 • ٣
 • ٤
 • ٥
 • ۵‎
 • ٦
 • ٧
 • ٩

泰文字符

希伯来文字符

 • א
 • ב
 • ג
 • ד
 • ה
 • ו
 • ז
 • ח
 • ט
 • י
 • ך
 • כ
 • ל
 • ם
 • מ
 • ן
 • נ
 • ס
 • ע
 • ף
 • פ
 • ץ
 • צ
 • ק
 • ר
 • ש
 • ת
 • ב
 • כ
 • פּ
 • תּ
 • וּ
 • ו
 • אֽ
 • אֿ
 • שׁ
 • שׂ
 • וֹ

偏旁部首

抽象、创意 、DIY

抽象符号

 • εїз
 • ஐﻬ
 • ๑ﺴﺴ๑๑
 • ۩۞۩
 • ξ
 • ζ
 • Ψ
 • ₯㎕

虚线符号

翅膀字符

 • ༺༒༻
 • ʚ|ɞ
 • ☜|☞
 • ༺|༻
 • ⊹⊱⋛⋋|⋌⋚⊰⊹
 • ╰⊱⋛⋋|⋌⋚⊰╯
 • ⋛⊱|⊰⋚
 • ⊱|⊰
_______________$$$$$$
__________$$$$$_$$$$$$____$
$$$$__________$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$____$$$$$$$$$$$$$__$$$
_____$$$$$__$$$$$$$$$$$_$$__$$
_______$$$$$$$$$$$$$$$$__$$__$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$
_$$$$______$$$$$$$$$$______$
____________$$$$$$$$$$____$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$___$$$$$$$$$
________$$$$$$_______$$$$$$$
___$$$_$$$$$____________$$$$
__$$$$$$$$$_________$$$$$$$$
___$$$$$$$_________$$$$$$$$$

Ї ℒѺⅤ∃ ¥ѺṲ

用耍酷生成器制作超酷词汇


其它特色内容:

用在线生成器制作超酷文字
╭━━━━╮╱╱╭━━━╮╱╱╭╮
┃╭╮╭╮┃╱╱┃╭━╮┃╱╭╯╰╮
╰╯┃┃┣┻━╮┃┃╱╰╋━┻╮╭╯
╱╱┃┃┃╭╮┃┃┃╭━┫┃━┫┃
╱╱┃┃┃╰╯┃┃╰┻━┃┃━┫╰╮
╱╱╰╯╰━━╯╰━━━┻━━┻━╯
█▀▀ █▀▀█ █▀▀ █░░█ █▀▀█ █▀▀▄ █▀▀           
█▀▀ █▄▄█ █░░ █▀▀█ █░░█ █░░█ █▀▀           
▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀▀ ▀░░▀ ▀▀▀           
ᗰ̶̷̧̡̢̧͇͈̥̝͉̪̟͚̮̦̠̳̱̬͈͖̪̘̯͈͕̩͖̣ͅͅᗢ̶̷̨̡͇͓̗̪͓̼̙͖̠̮͚̰̰̻̟͍̦̳̘̪̘͈͔̥̰̬̺ͅⅤ̶̷̡̨̢̡̨̣͓̬͔̜̫̻͉̻̗̪̝͍̜͉̙͎͚͇̱͎̞̰͜ͅᓮ̶̷̡̘̣̱̲̱̳͓̫̪̬̲͉͎͕̮̰̯̰͎̩̞̞̘̳̩̩͍̱ͅﬡ̶̷̧̡̬̙̗̞̳̭̫̻̥͙̲͉̩̘̥̤̪͎̘̙̙̖͍̣͉̤̥͜ᘐ̶̷̢̢̧̢̢̡̜̼͓̤͕͓̳͖̜̗̥̤̞̣̦̱̯͕̼̣͍͜ͅͅ
复制经过排列的文字绘图案
────────────────────────────────
───────────────██████████───────
──────────────████████████──────
──────────────██────────██──────
──────────────██▄▄▄▄▄▄▄▄▄█──────
──────────────██▀███─███▀█──────
█─────────────▀█────────█▀──────
██──────────────────█───────────
─█──────────────██──────────────
█▄────────────████─██──████
─▄███████████████──██──██████ ──
────█████████████──██──█████████
─────────────████──██─█████──███
──────────────███──██─█████──███
──────────────███─────█████████
──────────────██─────████████▀
────────────────██████████
────────────────██████████
─────────────────████████
──────────────────██████████▄▄
────────────────────█████████▀
─────────────────────████──███
────────────────────▄████▄──██
────────────────────██████───▀
────────────────────▀▄▄▄▄▀

在PC,Mac,Linux和手机上输入通用的Emoji表情
☀ ☁ ☔ ⛄ ⚡ 🐾 😠 😩
😲 😞 😵 😰🎵 🎶 🎼 📺
💋 💏 ❤ 💓 💔 💖 💗 👏
复制排列整理过的颜文字图案
≧◠‿●‿◠≦ ( ⌣́,⌣̀)\(^◡^ ) ಥ_ಥ ☜(ˆ▽ˆ)


我们网站的大部分内容在各社交网络都能有出色的表现,正如你所看到过的一些达人大虾们所做的:一个花哨而独特的昵称,色彩斑斓的状态,或是一个令人印象深刻的文字绘评论回复。

请阅读我们关于各平台的教程和指南:如何装饰你的简介昵称,状态,聊天以及评论回复。
我们大多数的内容同样可以在手机移动端无缝呈现:iOS,iPhone,iPad,Android,Windows Phone,BlackBerry 10浏览器,你同样可以随时复制它们。
所以这些内容在手机端的 facebook/twitter/line... 等 apps 和 office 文档、文本编辑器和电子邮件,日历事项等场景都能够良好工作。
我们在以下的最新最流行的型号上经过测试:
iOS: iPhone 6, iPhone 5s
Android: Samsung S5, Note 3
Windows Phone 8.1/8.0: Lumia 1520, 1020
BlackBerry 10: Z30, Z3, Q10

留言板

问题
Hi! 我尝试复制所有这些符号并粘贴到 MS Office 里以便保存一个副本 在我的电脑上。然后我把这些副本用于FB、微博状态栏,但是当我在输入的时候,有许多文本弹出了输入框。但如果我是从你们网站直接复制这些符号并粘贴的话,是完全没有问题的,这是为什么呢?
回答
这可能是因为你的Office 文档使用了另一种 字符编码。所以它会丢失一些字符或是符号。不过没关系 - 我们的网站总是恭候光临,请把我们 加入书签 并且随时访问吧。
问题
我超喜欢这些符号的,但是请问我能不能直接用键盘输入它们呢?
回答
当然可以啰,具体方法请阅读我们的教程 键盘符号.
问题
拜托告诉我一下如何使用facebook符号表情?
回答
没问题。Alt + [1, or 2 在数字键盘上]。点击这里阅读我们的参考资料:Alt 码.
问题
我看到很多框框 (♢) 在 Facebook 和微博上,我该怎么办才能看到这些符号呢?
回答
这个问题,有可能是因为你所使用的浏览器问题。据我们观察,Firefox和Opera能显示最多的符号,Safari其次,Chrome和IE显示的符号数量是最少的,但Win7上的IE表现还算可以。

请记住,你未必能够看见所有的符号,这不要紧,但如果你大部分都看不到或显示异常,很遗憾,唯一的方法可能是更换操作系统了~~
问题
我找了很长时间,找了很多地方,都没有找到一个符号像「房子」的,最接近的一个符号是个向上的箭头符号,请问有没有一个专用的「房子」符号啊?我很想要,请帮帮忙呗?
回答
⌂ 这个就是被称为「房子」的符号。尽管它看上去不是那么像哈。汉字「益」看上去也比较接近实物的房子,不知道你觉得如何?
问题
我怎样才能输入这些字符 "✰ღツ" 在 sns 即时通信工具上呢?因为我在Windows 7上尝试过,好像不允许我粘贴这些符号到我的昵称啊 >:(。
回答
我们发现在Windows 7 上是真的没办法粘贴符号。你只能在Windows XP或者你朋友的电脑上碰碰运气了。
问题
我想要一个 "百合花" & "足球" 符号。非常感谢!
回答
当然没问题,不过我们担心你会看到框框对于第二个符号。它们是 ⚜ 和 ⚽。 据我们所知,百合花符号仅能显示在Firefox上
评论
我觉得这真是超壮观的,你们真的体贴人的天才!我现在一直在用这两个符号,所有看到的人都会说 "WOAH"!
问题
你们有没有关于「吉他」的符号或者文字绘?
回答
有啊,不止一个呢,到这里看看:Facebook专用文字绘
问题
我用的是英语键盘,我怎样才能输入法语的重音符号呢?
回答
在这里找到答案:键盘符号。或者添加一个新的键盘布局在你的语言设置里。如果你用的是Windows,请阅读 按住Shift状态以输入符号, 如果是 Mac - 键盘查看器和Mac键盘的符号快捷键. 这两篇文章不是专门针对这个问题,但里面包含有你需要的信息。